Na starosti budete mít:

 • standardní asistentskou podporu pro centrálu EUC a.s. (komunikaci se všemi ve společnosti, zajišťování poštovních a kurýrních služeb, skenování, odbavování telefonních hovorů)
 • organizaci jednání a schůzek
 • uvádění návštěv, příprava občerstvení
 • přípravu podkladů na jednání, úprava a formátování dokumentů, prezentačních materiálů, vkládání dokumentů na firemní intranet
 • organizaci služebních cest pro vedení společnosti
 • plnění úkolů podle zadání a potřeb všech kolegů centrály společnosti
 • péči o bezproblémový chod celé kanceláře
 • správu datových schránek

Člověk na téhle pozici musí mít:

 • příjemné vystupování a být dobrý v komunikaci
 • umět pracovat samostatně na PC (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet)
 • zodpovědnost a pečlivost - potřebujeme se spolehnout na Vaší práci
 • vstřícnost a ochotu – pomáháme si navzájem
 • empatii a optimismus – jsme veselí lidé a rádi se smějeme
 • organizační schopnosti a samostatnost – samozřejmě, že dostanete čas na zapracování se a vždy Vám poradíme, když bude třeba
 • výbornou češtinu a komunikativní znalost angličtiny

A co nabízíme my?

 • pracoviště: Pankrác, ale od příštího roku Nádraží Veleslavín
 • jsme zdravotnická společnost, která má svou vizi
 • samostatnou, zajímavou a různorodou práci
 • osobní i profesní rozvoj
 • benefity (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, občerstvení na pracovišti, karta Multisport, kafeterie Benefity – příspěvek na vzdělávání, divadla a koncerty, wellness & beauty programy, pobyty v ČR a v zahraničí)
Maximální velikost souboru je 5 MB.
Souhlasím s
podmínkami

1. Já, v tomto online registračním formuláři uvedený/á uchazeč/ka (kandidát/ka) o zaměstnání, tímto dávám společnosti EUC a.s., IČ: 267 30 413, se sídlem Na Pankráci 1690/125, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918 (dále jen „správce OÚ“) souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů, a to výlučně za účelem vedení v databázi uchazečů (kandidátu) o zaměstnání, zasílání pracovních nabídek v elektronické formě nebo telefonického kontaktování ve věci informování o pracovní nabídce. 

2. Správci OÚ dávám výslovný souhlas se zpracováním těch mých osobních údajů, které jsem mu poskytl/a v souvislosti s mou registrací ve zmíněné databázi uchazečů o zaměstnání (tzn. osobní údaje poskytnuté v rámci vyplnění tohoto online registračního formuláře včetně veškerých mých osobních údajů případně obsažených v mém profesním životopise, pokud jsem jej správci OÚ poskytl/a) (dále jen „osobní údaje“).

3. Právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním osobních údajů.

4. Tímto beru na vědomí, že správce OÚ bude mé osobní údaje v rozsahu výše uvedeného účelu předávat dalším osobám, tj. veškeré obchodní společnosti, které jsou alespoň z části vlastněny správcem OÚ. 

5. Souhlasím, aby správce OÚ mé osobní údaje zpracovával k výše uvedeným účelům a uchovával po dobu trvání výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 7-ti (slovy: sedmi) let, a to v prostorách na adrese sídla správce OÚ.

6. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním (odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením vůči správci OÚ, doručeným do místa sídla správce OÚ. Pokud souhlas odvolám, mohu požadovat, aby správce OÚ záznam a upravený záznam vymazal.

7. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po správci OÚ požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce OÚ je povinen na mou žádost poskytnout i kopii záznamu/upraveného záznamu.

8. Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby mi správce OÚ poskytl ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které jsou zpracovány, a případně tyto předal jinému správci, kterého určím.

9. Jsem si vědom/a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup správce OÚ při zpracování osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10. Jsem si vědom/a, že se v souvislosti se zpracováním osobních údajů realizovaným správcem OÚ mohu obrátit na pověřence pro ochranu OÚ, jehož funkci u správce OÚ vykonává Ing. Jiří Benedikt, tel. číslo: +420 731 546 921, emailová adresa: jiri.benedikt@euc.cz

11. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji jej dobrovolně a bezplatně.

zpracování osobních údajů

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná